11 Φεβ 2016

To νεοφιλελεύθερο άνοιγμα της επαναστατικής "αριστεράς" σε ένα κείμενο έκπληξη....

Δοξάζονται κρυπτόμενοι, θα γελοιοποιηθούν εμφανιζόμενοι
Γιάννης Νικολόπουλος | 10.02.2016 rproject.gr

Το σίριαλ με τις τηλεοπτικές άδειες και οι ευθύνες Παππά και Βούτση.

Στον ιστό­το­πο του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας, που τεί­νει να γίνει ο νέος πρω­τα­γω­νι­στής στο σί­ριαλ των τη­λε­ο­πτι­κών αδειών, και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στην ιστο­σε­λί­δα της Σχο­λής Ρυθ­μι­στι­κών Κα­νό­νων – πα­ράρ­τη­μα ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νία, δια­πι­στώ­νου­με ότι το δήθεν ανε­ξάρ­τη­το αυτό ίδρυ­μα έχει εν­δια­φέ­ρο­ντες χο­ρη­γούς, τους οποί­ους τα διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια, οι ερευ­νη­τές και οι επι­κε­φα­λής των διά­φο­ρων το­μέ­ων ευ­χα­ρι­στούν από βά­θους καρ­διάς για τη στα­θε­ρή και γεν­ναιό­δω­ρη ως φαί­νε­ται χρη­μα­το­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του. Έτσι, η Σχολή Ρυθ­μι­στι­κών Κα­νό­νων – Πα­ράρ­τη­μα ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νία κρί­νει σκό­πι­μο να ανα­φέ­ρει και να ευ­χα­ρι­στή­σει, με­τα­ξύ άλλων, ως με­γά­λους χο­ρη­γούς της, που εξα­σφα­λί­ζουν την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία της, τις εξής εται­ρί­ες : τη γερ­μα­νι­κή Deutsche Telecom, την ιτα­λι­κή TelecomItalia, τον γαλ­λι­κό κο­λοσ­σό κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας Orange, το ιτα­λι­κό ιδιω­τι­κό κα­νά­λι Sky, τον βρο­ντό­σαυ­ρο του Δια­δι­κτύ­ου, Google και την άλλη με­γά­λη εται­ρία κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας, Wind. Αυτές οι εται­ρί­ες στη­ρί­ζουν ενερ­γά και οι­κο­νο­μι­κά το... ανε­ξάρ­τη­το ίδρυ­μα στο οποίο απευ­θύν­θη­κε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, Νίκος Παπ­πάς, προ­κει­μέ­νου να ντύ­σει με τον μαν­δύα της νο­μι­μο­φά­νειας, της αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας, της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της κί­βδη­λης απο­στα­σιο­ποί­η­σης, την δική του, προ­σω­πι­κή επι­λο­γή να δώσει τέσ­σε­ρις άδειες πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. Ο Λου­δο­βί­κος των Συ­χνο­τή­των όμως είναι απο­λύ­τως γυ­μνός!

Η ίδια η πρω­τό­τυ­πη γνω­μο­δό­τη­ση του Πα­ραρ­τή­μα­τος ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νί­ας δεν βρί­σκε­ται στην ιστο­σε­λί­δα του, όσο και αν ψάξει κα­νείς. Και αυτό φυ­σι­κά προ­κα­λεί εύ­λο­γες απο­ρί­ες καθώς το Ιν­στι­τού­το δεν φεί­δε­ται χώρου στο Δια­δί­κτυο προ­κει­μέ­νου να δη­μο­σιεύ­σει και να αναρ­τή­σει και την τε­λευ­ταία δια­τρι­βή, την πλέον ανού­σια εκ­δή­λω­ση ή τον προ­γραμ­μα­τι­σμό ακόμη και του επό­με­νου ακα­δη­μαϊ­κού έτους – ου­δείς ψόγος φυ­σι­κά για αυτές του τις ενέρ­γειες. Επί­σης το Ιν­στι­τού­το, αλλά κυ­ρί­ως ο ίδιος ο Παπ­πάς δεν φρο­ντί­ζουν να δη­μο­σιο­ποι­ή­σουν το κό­στος αυτής της γνω­μο­δό­τη­σης. Γιατί όπως δια­βά­ζου­με στην ιστο­σε­λί­δα της «Αυγής», η εν λόγω με­λέ­τη προ­έ­κυ­ψε όχι αυ­θόρ­μη­τα ή για ακα­δη­μαϊ­κούς λό­γους, αλλά έπει­τα από «πα­ραγ­γε­λία της κυ­βέρ­νη­σης» - προ­φα­νώς έπει­τα από όχλη­ση με το αζη­μί­ω­το του ίδιου του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης. Την ίδια στιγ­μή, στην ιστο­σε­λί­δα της εφη­με­ρί­δας «Δη­μο­κρα­τία» που αφιε­ρώ­νει δι­θυ­ραμ­βι­κό τίτλο στον υπουρ­γό που βάζει «βόμβα στους κα­να­λάρ­χες» δια­βά­ζου­με, εμ­φα­νώς με βάση επι­λε­κτι­κές διαρ­ρο­ές ότι «οι άδειες επί του πα­ρό­ντος, θα είναι τέσ­σε­ρις». Προ­σο­χή, επί του πα­ρό­ντος... Καθώς δεν έχει δη­μο­σιευ­τεί το σύ­νο­λο της γνω­μο­δό­τη­σης – και ο υπουρ­γός δεν έχει φρο­ντί­σει επί αυτού – οι διαρ­ρο­ές στην εν λόγω εφη­με­ρί­δα αξί­ζουν ιδιαί­τε­ρης προ­σο­χής. Ποιοι θα είναι οι πα­ρά­γο­ντες εκεί­νοι που θα κα­θο­ρί­σουν σε με­τα­γε­νέ­στε­ρο χρόνο ότι οι άδειες θα γί­νουν πχ έξι ή οκτώ; Οι φο­βε­ρές δια­πραγ­μα­τευ­τι­κές ικα­νό­τη­τες του Νίκου Παππά, οι...τε­χνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις, η DIGEA εν κρά­τει ή το άγριο πα­ρα­σκή­νιο που θα ακο­λου­θή­σει τον ορι­σμό των τε­λι­κών ανα­δό­χων και ο πό­λε­μος που θα ξε­σπά­σει ανά­με­σα στα αντι­τι­θέ­με­να συμ­φέ­ρο­ντα, ντό­πια και ξένα; Υπεν­θυ­μί­ζω σε αυτό το ση­μείο ότι η πε­ρι­βό­η­τη τρο­πο­λο­γία με την οποία δήθεν ο αριθ­μός των αδειών θα κα­θο­ρι­στεί από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής θα εφαρ­μο­στεί μια και μόνο φορά, την πρώτη... Μετά, ο Παπ­πάς θα είναι απο­λύ­τως ασύ­δο­τος να προ­σθέ­σει άδειες κατά το δο­κούν – φυ­σι­κά αυτό θα συμ­βεί και στην πρώτη εφαρ­μο­γή, απλά η Βουλή χρη­σι­μο­ποιεί­ται σαν κο­λυμ­βή­θρα του Σι­λω­άμ από έναν υπουρ­γό, ο οποί­ος αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι μια δική του από­φα­ση διά­τρη­τη, αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή και πλήτ­του­σα το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον, τον φέρ­νει ενώ­πιος ενω­πίω με πι­θα­νή εξε­τα­στι­κή των πραγ­μά­των επι­τρο­πή και με τον νόμο περί ευ­θύ­νης υπουρ­γών.

Και εδώ ερ­χό­μα­στε σε ένα άλλο, εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μο, ση­μείο της γνω­μο­δό­τη­σης. Όπως δια­βά­ζου­με στο ρε­πορ­τάζ του έμπει­ρου κοι­νο­βου­λευ­τι­κού δη­μο­σιο­γρά­φου του «Βή­μα­τος», Λά­μπρου Σταυ­ρό­που­λου, το Ιν­στι­τού­το της Φλω­ρε­ντί­ας συ­στή­νει στην ελ­λη­νι­κή συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ «να εξε­τά­σει το εν­δε­χό­με­νο εκ­κί­νη­σης της δη­μο­πρα­σί­ας από μια συ­ντη­ρη­τι­κή τιμή που να κυ­μαί­νε­ται με­τα­ξύ των 500.000 και των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ». Εξαι­ρε­τι­κή... σύ­στα­ση για μια κατά πα­ραγ­γε­λία γνω­μο­δό­τη­ση! Ει­δι­κά μά­λι­στα όταν η ίδια η τρόι­κα, στο Με­σο­πρό­θε­σμο Πρό­γραμ­μα του 2011, είχε εκτι­μή­σει (...συ­ντη­ρη­τι­κά!) ότι από τις τη­λε­ο­πτι­κές άδειες το ελ­λη­νι­κό κρά­τος έχει λαμ­βά­νει του­λά­χι­στον (του­λά­χι­στον...) 350 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, αριθ­μός που επα­να­λαμ­βά­νε­ται στα­θε­ρά σε όλους τους κρα­τι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς από το 2012 και μετά χωρίς όμως ου­δέ­πο­τε να ει­σπράτ­τε­ται. Και οι υπο­λο­γι­σμοί της τρόι­κας ήταν συ­ντη­ρη­τι­κοί επει­δή στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το ψη­φια­κό φάσμα είναι σαν να δη­μο­πρα­τεί κα­νείς τους αι­για­λούς, το νερό ή νησιά της χώρας, δη­λα­δή εντέ­λει ανε­κτί­μη­το – απλά οι αδυ­σώ­πη­τοι, κα­πι­τα­λι­στι­κοί νόμοι της «ελεύ­θε­ρης αγο­ράς» απαι­τούν και μια απο­τί­μη­ση σε χρήμα... Πώς όμως θα φθά­σου­με από τιμές εκ­κί­νη­σης 500.000 ευρώ σε τιμές πλειο­δό­τη εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ είναι κάτι που μόνο ο φο­βε­ρός και τρο­με­ρός υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης μπο­ρεί εν­δε­χο­μέ­νως να εξη­γή­σει βγά­ζο­ντας λα­γούς από το μα­γι­κό του κα­πέ­λο. Επει­δή όμως ούτε κα­πέ­λα ούτε λαγοί υπάρ­χουν, ας το δια­τυ­πώ­σου­με πολύ κα­θα­ρά: Οποια­δή­πο­τε εν συ­νό­λω κα­τα­κύ­ρω­ση αδειών κάτω από το (συ­ντη­ρη­τι­κό) πλαί­σιο που έχει προ­κα­θο­ρί­σει η ίδια η τρόι­κα (!!!) και πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα­θε­ρά στους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς τέσ­σε­ρα χρό­νια τώρα, συ­νι­στά προ­θά­λα­μο ποι­νι­κών αδι­κη­μά­των, όπως είναι εκεί­νο της απι­στί­ας.

Την ίδια στιγ­μή, πίσω από τη γνω­μο­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας δεν κρύ­βε­ται μόνο ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, αλλά και ο Πρό­ε­δρος της Βου­λής, Νίκος Βού­τσης. Κατά τρόπο ανε­πί­τρε­πτο και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό, ο άν­θρω­πος που σύμ­φω­να με τον Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, «απο­κα­τέ­στη­σε το κύρος της Βου­λής που ξέ­ρα­με», απο­φά­σι­σε ότι μάλ­λον κου­ρά­στη­κε από τις τρεις, άγο­νες συ­νε­δριά­σεις για την ανά­δει­ξη νέου ΕΣΡ και δεν πρό­κει­ται, όπως τό­νι­σε, να επα­να­φέ­ρει το θέμα στη Διά­σκε­ψη των Προ­έ­δρων, επει­δή προ­φα­νώς τη δου­λειά της η συ­γκυ­βέρ­νη­ση, την έκανε μια χαρά και με το... ανε­ξάρ­τη­το Ιν­στι­τού­το της Φλω­ρε­ντί­ας, που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από πυ­λώ­νες της ευ­ρω­παϊ­κής εται­ριο­κρα­τί­ας. Οφεί­λου­με λοι­πόν να επι­ση­μά­νου­με στον Πρό­ε­δρο της Βου­λής ότι η συ­γκρό­τη­ση του ΕΣΡ δεν είναι στη δια­κρι­τι­κή του ευ­χέ­ρεια και ούτε επα­φί­ε­ται στη διά­θε­ση του και την ψυ­χο­λο­γι­κή του κα­τά­στα­ση, καθώς, και όπως τα κά­να­νε οι συ­γκυ­βερ­νώ­ντες με την «αε­ρο­πλα­νι­κή» τρο­πο­λο­γία του Οκτω­βρί­ου, ΕΣΡ πρέ­πει να υπάρ­ξει προ­κει­μέ­νου να χα­λι­να­γω­γή­σει το ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κό τοπίο και τους απο­θρα­συ­μέ­νους κα­να­λάρ­χες– ανε­ξάρ­τη­τα αν θα εμπλέ­κε­ται ή όχι στην αδειο­δό­τη­ση των κα­να­λιών. Τώρα απο­κα­λύ­πτε­ται και το μέ­γε­θος και το εύρος της πο­λι­τι­κής στό­χευ­σης του Παππά να μην υπάρ­χει κα­θό­λου ΕΣΡ και να μην υπάρ­ξει εντέ­λει η ανε­ξάρ­τη­τη αρχή για απροσ­διό­ρι­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα – ευ­νο­ώ­ντας βέ­βαια σκαν­δα­λω­δώς τις αυ­θαι­ρε­σί­ες και τις πα­ρα­βιά­σεις της ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κής νο­μο­θε­σί­ας από τους κα­να­λάρ­χες με τους οποί­ους κατά τα άλλα βρί­σκε­ται σε... πό­λε­μο!

Έτσι, το προ­σω­ρι­νό φύλλο συκής το οποίο βρήκε η συ­γκυ­βέρ­νη­ση και η Προ­ε­δρία της Βου­λής στην κατά πα­ραγ­γε­λία γνω­μο­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας και τους βο­ή­θη­σε πρό­σκαι­ρα να κρυ­φτούν πίσω από αυτό, θα πέσει σύ­ντο­μα, πα­ρα­δί­δο­ντας στη γε­νι­κή χλεύη τους εμπνευ­στές και τους ενορ­χη­στρω­τές των συ­ρι­ζο­α­νελ­λι­τι­κών ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κών με­θο­δεύ­σε­ων. Με άλλα λόγια, και πα­ρα­φρά­ζο­ντας τον Γέρο,Γε­ώρ­γιο Πα­παν­δρέ­ου, αυτοί που σή­με­ρα δο­ξά­ζο­νται κρυ­πτό­με­νοι πίσω από τη Φλω­ρε­ντία, θα γε­λοιο­ποι­η­θούν εμ­φα­νι­ζό­με­νοι στην Αθήνα, όταν προ­κη­ρύ­ξουν δια­γω­νι­σμούς και κα­τα­κυ­ρώ­σουν άδειες.

Θα επα­νέλ­θου­με όταν προ­κύ­ψει η... νέα, «βα­ρυ­σή­μα­ντη» νο­μο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία της συ­γκυ­βέρ­νη­σης για το θέμα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ rproject.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails