Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

To νεοφιλελεύθερο άνοιγμα της επαναστατικής "αριστεράς" σε ένα κείμενο έκπληξη....

Δοξάζονται κρυπτόμενοι, θα γελοιοποιηθούν εμφανιζόμενοι
Γιάννης Νικολόπουλος | 10.02.2016 rproject.gr

Το σίριαλ με τις τηλεοπτικές άδειες και οι ευθύνες Παππά και Βούτση.

Στον ιστό­το­πο του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας, που τεί­νει να γίνει ο νέος πρω­τα­γω­νι­στής στο σί­ριαλ των τη­λε­ο­πτι­κών αδειών, και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στην ιστο­σε­λί­δα της Σχο­λής Ρυθ­μι­στι­κών Κα­νό­νων – πα­ράρ­τη­μα ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νία, δια­πι­στώ­νου­με ότι το δήθεν ανε­ξάρ­τη­το αυτό ίδρυ­μα έχει εν­δια­φέ­ρο­ντες χο­ρη­γούς, τους οποί­ους τα διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια, οι ερευ­νη­τές και οι επι­κε­φα­λής των διά­φο­ρων το­μέ­ων ευ­χα­ρι­στούν από βά­θους καρ­διάς για τη στα­θε­ρή και γεν­ναιό­δω­ρη ως φαί­νε­ται χρη­μα­το­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του. Έτσι, η Σχολή Ρυθ­μι­στι­κών Κα­νό­νων – Πα­ράρ­τη­μα ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νία κρί­νει σκό­πι­μο να ανα­φέ­ρει και να ευ­χα­ρι­στή­σει, με­τα­ξύ άλλων, ως με­γά­λους χο­ρη­γούς της, που εξα­σφα­λί­ζουν την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία της, τις εξής εται­ρί­ες : τη γερ­μα­νι­κή Deutsche Telecom, την ιτα­λι­κή TelecomItalia, τον γαλ­λι­κό κο­λοσ­σό κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας Orange, το ιτα­λι­κό ιδιω­τι­κό κα­νά­λι Sky, τον βρο­ντό­σαυ­ρο του Δια­δι­κτύ­ου, Google και την άλλη με­γά­λη εται­ρία κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας, Wind. Αυτές οι εται­ρί­ες στη­ρί­ζουν ενερ­γά και οι­κο­νο­μι­κά το... ανε­ξάρ­τη­το ίδρυ­μα στο οποίο απευ­θύν­θη­κε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, Νίκος Παπ­πάς, προ­κει­μέ­νου να ντύ­σει με τον μαν­δύα της νο­μι­μο­φά­νειας, της αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας, της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της κί­βδη­λης απο­στα­σιο­ποί­η­σης, την δική του, προ­σω­πι­κή επι­λο­γή να δώσει τέσ­σε­ρις άδειες πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. Ο Λου­δο­βί­κος των Συ­χνο­τή­των όμως είναι απο­λύ­τως γυ­μνός!

Η ίδια η πρω­τό­τυ­πη γνω­μο­δό­τη­ση του Πα­ραρ­τή­μα­τος ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νί­ας δεν βρί­σκε­ται στην ιστο­σε­λί­δα του, όσο και αν ψάξει κα­νείς. Και αυτό φυ­σι­κά προ­κα­λεί εύ­λο­γες απο­ρί­ες καθώς το Ιν­στι­τού­το δεν φεί­δε­ται χώρου στο Δια­δί­κτυο προ­κει­μέ­νου να δη­μο­σιεύ­σει και να αναρ­τή­σει και την τε­λευ­ταία δια­τρι­βή, την πλέον ανού­σια εκ­δή­λω­ση ή τον προ­γραμ­μα­τι­σμό ακόμη και του επό­με­νου ακα­δη­μαϊ­κού έτους – ου­δείς ψόγος φυ­σι­κά για αυτές του τις ενέρ­γειες. Επί­σης το Ιν­στι­τού­το, αλλά κυ­ρί­ως ο ίδιος ο Παπ­πάς δεν φρο­ντί­ζουν να δη­μο­σιο­ποι­ή­σουν το κό­στος αυτής της γνω­μο­δό­τη­σης. Γιατί όπως δια­βά­ζου­με στην ιστο­σε­λί­δα της «Αυγής», η εν λόγω με­λέ­τη προ­έ­κυ­ψε όχι αυ­θόρ­μη­τα ή για ακα­δη­μαϊ­κούς λό­γους, αλλά έπει­τα από «πα­ραγ­γε­λία της κυ­βέρ­νη­σης» - προ­φα­νώς έπει­τα από όχλη­ση με το αζη­μί­ω­το του ίδιου του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης. Την ίδια στιγ­μή, στην ιστο­σε­λί­δα της εφη­με­ρί­δας «Δη­μο­κρα­τία» που αφιε­ρώ­νει δι­θυ­ραμ­βι­κό τίτλο στον υπουρ­γό που βάζει «βόμβα στους κα­να­λάρ­χες» δια­βά­ζου­με, εμ­φα­νώς με βάση επι­λε­κτι­κές διαρ­ρο­ές ότι «οι άδειες επί του πα­ρό­ντος, θα είναι τέσ­σε­ρις». Προ­σο­χή, επί του πα­ρό­ντος... Καθώς δεν έχει δη­μο­σιευ­τεί το σύ­νο­λο της γνω­μο­δό­τη­σης – και ο υπουρ­γός δεν έχει φρο­ντί­σει επί αυτού – οι διαρ­ρο­ές στην εν λόγω εφη­με­ρί­δα αξί­ζουν ιδιαί­τε­ρης προ­σο­χής. Ποιοι θα είναι οι πα­ρά­γο­ντες εκεί­νοι που θα κα­θο­ρί­σουν σε με­τα­γε­νέ­στε­ρο χρόνο ότι οι άδειες θα γί­νουν πχ έξι ή οκτώ; Οι φο­βε­ρές δια­πραγ­μα­τευ­τι­κές ικα­νό­τη­τες του Νίκου Παππά, οι...τε­χνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις, η DIGEA εν κρά­τει ή το άγριο πα­ρα­σκή­νιο που θα ακο­λου­θή­σει τον ορι­σμό των τε­λι­κών ανα­δό­χων και ο πό­λε­μος που θα ξε­σπά­σει ανά­με­σα στα αντι­τι­θέ­με­να συμ­φέ­ρο­ντα, ντό­πια και ξένα; Υπεν­θυ­μί­ζω σε αυτό το ση­μείο ότι η πε­ρι­βό­η­τη τρο­πο­λο­γία με την οποία δήθεν ο αριθ­μός των αδειών θα κα­θο­ρι­στεί από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής θα εφαρ­μο­στεί μια και μόνο φορά, την πρώτη... Μετά, ο Παπ­πάς θα είναι απο­λύ­τως ασύ­δο­τος να προ­σθέ­σει άδειες κατά το δο­κούν – φυ­σι­κά αυτό θα συμ­βεί και στην πρώτη εφαρ­μο­γή, απλά η Βουλή χρη­σι­μο­ποιεί­ται σαν κο­λυμ­βή­θρα του Σι­λω­άμ από έναν υπουρ­γό, ο οποί­ος αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι μια δική του από­φα­ση διά­τρη­τη, αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή και πλήτ­του­σα το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον, τον φέρ­νει ενώ­πιος ενω­πίω με πι­θα­νή εξε­τα­στι­κή των πραγ­μά­των επι­τρο­πή και με τον νόμο περί ευ­θύ­νης υπουρ­γών.

Και εδώ ερ­χό­μα­στε σε ένα άλλο, εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μο, ση­μείο της γνω­μο­δό­τη­σης. Όπως δια­βά­ζου­με στο ρε­πορ­τάζ του έμπει­ρου κοι­νο­βου­λευ­τι­κού δη­μο­σιο­γρά­φου του «Βή­μα­τος», Λά­μπρου Σταυ­ρό­που­λου, το Ιν­στι­τού­το της Φλω­ρε­ντί­ας συ­στή­νει στην ελ­λη­νι­κή συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ «να εξε­τά­σει το εν­δε­χό­με­νο εκ­κί­νη­σης της δη­μο­πρα­σί­ας από μια συ­ντη­ρη­τι­κή τιμή που να κυ­μαί­νε­ται με­τα­ξύ των 500.000 και των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ». Εξαι­ρε­τι­κή... σύ­στα­ση για μια κατά πα­ραγ­γε­λία γνω­μο­δό­τη­ση! Ει­δι­κά μά­λι­στα όταν η ίδια η τρόι­κα, στο Με­σο­πρό­θε­σμο Πρό­γραμ­μα του 2011, είχε εκτι­μή­σει (...συ­ντη­ρη­τι­κά!) ότι από τις τη­λε­ο­πτι­κές άδειες το ελ­λη­νι­κό κρά­τος έχει λαμ­βά­νει του­λά­χι­στον (του­λά­χι­στον...) 350 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, αριθ­μός που επα­να­λαμ­βά­νε­ται στα­θε­ρά σε όλους τους κρα­τι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς από το 2012 και μετά χωρίς όμως ου­δέ­πο­τε να ει­σπράτ­τε­ται. Και οι υπο­λο­γι­σμοί της τρόι­κας ήταν συ­ντη­ρη­τι­κοί επει­δή στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το ψη­φια­κό φάσμα είναι σαν να δη­μο­πρα­τεί κα­νείς τους αι­για­λούς, το νερό ή νησιά της χώρας, δη­λα­δή εντέ­λει ανε­κτί­μη­το – απλά οι αδυ­σώ­πη­τοι, κα­πι­τα­λι­στι­κοί νόμοι της «ελεύ­θε­ρης αγο­ράς» απαι­τούν και μια απο­τί­μη­ση σε χρήμα... Πώς όμως θα φθά­σου­με από τιμές εκ­κί­νη­σης 500.000 ευρώ σε τιμές πλειο­δό­τη εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ είναι κάτι που μόνο ο φο­βε­ρός και τρο­με­ρός υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης μπο­ρεί εν­δε­χο­μέ­νως να εξη­γή­σει βγά­ζο­ντας λα­γούς από το μα­γι­κό του κα­πέ­λο. Επει­δή όμως ούτε κα­πέ­λα ούτε λαγοί υπάρ­χουν, ας το δια­τυ­πώ­σου­με πολύ κα­θα­ρά: Οποια­δή­πο­τε εν συ­νό­λω κα­τα­κύ­ρω­ση αδειών κάτω από το (συ­ντη­ρη­τι­κό) πλαί­σιο που έχει προ­κα­θο­ρί­σει η ίδια η τρόι­κα (!!!) και πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα­θε­ρά στους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς τέσ­σε­ρα χρό­νια τώρα, συ­νι­στά προ­θά­λα­μο ποι­νι­κών αδι­κη­μά­των, όπως είναι εκεί­νο της απι­στί­ας.

Την ίδια στιγ­μή, πίσω από τη γνω­μο­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας δεν κρύ­βε­ται μόνο ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, αλλά και ο Πρό­ε­δρος της Βου­λής, Νίκος Βού­τσης. Κατά τρόπο ανε­πί­τρε­πτο και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό, ο άν­θρω­πος που σύμ­φω­να με τον Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, «απο­κα­τέ­στη­σε το κύρος της Βου­λής που ξέ­ρα­με», απο­φά­σι­σε ότι μάλ­λον κου­ρά­στη­κε από τις τρεις, άγο­νες συ­νε­δριά­σεις για την ανά­δει­ξη νέου ΕΣΡ και δεν πρό­κει­ται, όπως τό­νι­σε, να επα­να­φέ­ρει το θέμα στη Διά­σκε­ψη των Προ­έ­δρων, επει­δή προ­φα­νώς τη δου­λειά της η συ­γκυ­βέρ­νη­ση, την έκανε μια χαρά και με το... ανε­ξάρ­τη­το Ιν­στι­τού­το της Φλω­ρε­ντί­ας, που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από πυ­λώ­νες της ευ­ρω­παϊ­κής εται­ριο­κρα­τί­ας. Οφεί­λου­με λοι­πόν να επι­ση­μά­νου­με στον Πρό­ε­δρο της Βου­λής ότι η συ­γκρό­τη­ση του ΕΣΡ δεν είναι στη δια­κρι­τι­κή του ευ­χέ­ρεια και ούτε επα­φί­ε­ται στη διά­θε­ση του και την ψυ­χο­λο­γι­κή του κα­τά­στα­ση, καθώς, και όπως τα κά­να­νε οι συ­γκυ­βερ­νώ­ντες με την «αε­ρο­πλα­νι­κή» τρο­πο­λο­γία του Οκτω­βρί­ου, ΕΣΡ πρέ­πει να υπάρ­ξει προ­κει­μέ­νου να χα­λι­να­γω­γή­σει το ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κό τοπίο και τους απο­θρα­συ­μέ­νους κα­να­λάρ­χες– ανε­ξάρ­τη­τα αν θα εμπλέ­κε­ται ή όχι στην αδειο­δό­τη­ση των κα­να­λιών. Τώρα απο­κα­λύ­πτε­ται και το μέ­γε­θος και το εύρος της πο­λι­τι­κής στό­χευ­σης του Παππά να μην υπάρ­χει κα­θό­λου ΕΣΡ και να μην υπάρ­ξει εντέ­λει η ανε­ξάρ­τη­τη αρχή για απροσ­διό­ρι­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα – ευ­νο­ώ­ντας βέ­βαια σκαν­δα­λω­δώς τις αυ­θαι­ρε­σί­ες και τις πα­ρα­βιά­σεις της ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κής νο­μο­θε­σί­ας από τους κα­να­λάρ­χες με τους οποί­ους κατά τα άλλα βρί­σκε­ται σε... πό­λε­μο!

Έτσι, το προ­σω­ρι­νό φύλλο συκής το οποίο βρήκε η συ­γκυ­βέρ­νη­ση και η Προ­ε­δρία της Βου­λής στην κατά πα­ραγ­γε­λία γνω­μο­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας και τους βο­ή­θη­σε πρό­σκαι­ρα να κρυ­φτούν πίσω από αυτό, θα πέσει σύ­ντο­μα, πα­ρα­δί­δο­ντας στη γε­νι­κή χλεύη τους εμπνευ­στές και τους ενορ­χη­στρω­τές των συ­ρι­ζο­α­νελ­λι­τι­κών ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κών με­θο­δεύ­σε­ων. Με άλλα λόγια, και πα­ρα­φρά­ζο­ντας τον Γέρο,Γε­ώρ­γιο Πα­παν­δρέ­ου, αυτοί που σή­με­ρα δο­ξά­ζο­νται κρυ­πτό­με­νοι πίσω από τη Φλω­ρε­ντία, θα γε­λοιο­ποι­η­θούν εμ­φα­νι­ζό­με­νοι στην Αθήνα, όταν προ­κη­ρύ­ξουν δια­γω­νι­σμούς και κα­τα­κυ­ρώ­σουν άδειες.

Θα επα­νέλ­θου­με όταν προ­κύ­ψει η... νέα, «βα­ρυ­σή­μα­ντη» νο­μο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία της συ­γκυ­βέρ­νη­σης για το θέμα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ rproject.gr 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι 27 σλαβομακεδόνες στελέχη του ΚΚΕ που αποφυλακίστηκαν τον Ιούνιο του 1941 από τις φυλακές της Ακροναυπλίας.

Όλα σχεδόν τα στελέχη που αποφυλακίστηκαν είχαν καταγωγή από την Μακεδονία και  ήταν κυρίως Σλαβομακεδόνες που είχαν υποστεί διώξεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Μανιαδάκη. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην απελευθέρωση τους έπαιξε ο Νεδέλκος Παπανεδέλκος του οποίου η σύζυγος ήταν Γερμανίδα και μεσολάβησε στους Γερμανούς για την απελευθέρωσή τους. Ο Παπανεδέλκος πήγε στη Βουλγαρική πρεσβεία και έδωσε κατάλογο με τα ονόματα των Σλαβομακεδόνων που ήταν στη φυλακή. Πράγματι με την μεσολάβηση της Βουλγαρικής Πρεσβείας στην Αθήνα δόθηκε εντολή από τους Γερμανούς για την απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, οι ελληνικές δωσίλογες αρχές αντέδρασαν και ενημέρωσαν τους Γερμανούς, ότι δεν πρόκειται για Βούλγαρους, αλλά για επικίνδυνους κομμουνιστές, που μόλις αποφυλακισθούν θα πάρουν όπλα εναντίον των Γερμανών. Όντως οι Γερμανοί ανακάλεσαν τη διαταγή απόλυσης τους, μόνο που ήταν πλέον αργά. Έτσι απελευθερώθηκαν οι:
1.Ανδρέας Τσίπας, αναπληρωματικό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μετέπειτα Γραμματέας
2.Ανδρέας Τζίμας ή Σ…

Κι όμως, ό,τι ζητούσαμε το πήραμε…

Ήταν, χωρίς αμφιβολία, ιστορικές οι στιγμές προχθές την Κυριακή στις Πρέσπες
–Ζητούσαμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την ισχύ της έναντι όλων, και προκειμένου για το εσωτερικό της πΓΔΜ. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την εξαφάνιση κάθε ίχνους, κάθε «υπαινιγμού» αλυτρωτισμού. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την –και- συνταγματική αναθεώρηση των ως άνω από την βόρεια γείτονα. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την ρητή εκ μέρους της παραδοχή ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την αναγνώριση της σλαβικής καταγωγής και της αντίστοιχης ιστορικής παράδοσης του λαού της. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε διαβεβαίωση περί του απαραβίαστου των συνόρων. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε παραδοχή της ανυπαρξίας μειονοτικού ζητήματος εντός των ελληνικών ορίων, που να έχει σχέση με την πΓΔΜ. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την κατοχύρωση του δικαιώματός μας για επικύρωση της συμφωνίας, αφού εξασφαλιστούν (και ολοκληρωθούν) οι δεσμεύσεις των…

Εισαγγελείς στα αυθαίρετα της Ανατ. Αττικής

14/02/1999
«Ζούγκλα» θυμίζει η κατάσταση στην Ανατολική Αττική. Οικονομικοί παράγοντες της περιοχής διαπλέκονται με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμφέροντα συγκρούονται, καταγγελίες για σκάνδαλα έρχονται τακτικά στο φως της δημοσιότητας, εισαγγελικές έρευνες καταλήγουν σε διώξεις και άλλες βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Το δύσκολο έργο της διαλεύκανσης των καταγγελιών έχουν αναλάβει οι εισαγγελείς, ήδη ένας νομάρχης κινδυνεύει να καθήσει στο σκαμνί, το κουβάρι των συμφερόντων όμως είναι τόσο μπλεγμένο που για να ξετυλιχθεί και να αποδοθούν ευθύνες πρέπει να ασχοληθεί με αυτό ένας... Σέρλοκ Χολμς. Πριν από λίγο καιρό ο εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Ηλίας Κολιούσης άσκησε δίωξη κατά του νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Δημ. Φράγκου για κατ' εξακολούθηση παράβαση καθήκοντος, ενώ ερευνώνται και τυχόν ποινικές ευθύνες νομαρχιακών συμβούλων. Αιτία; Οι παράνομες συνδέσεις αυθαίρετων κτισμάτων με τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥΔΑΠ.

Από την εισαγγελική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στ…