Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

To νεοφιλελεύθερο άνοιγμα της επαναστατικής "αριστεράς" σε ένα κείμενο έκπληξη....

Δοξάζονται κρυπτόμενοι, θα γελοιοποιηθούν εμφανιζόμενοι
Γιάννης Νικολόπουλος | 10.02.2016 rproject.gr

Το σίριαλ με τις τηλεοπτικές άδειες και οι ευθύνες Παππά και Βούτση.

Στον ιστό­το­πο του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας, που τεί­νει να γίνει ο νέος πρω­τα­γω­νι­στής στο σί­ριαλ των τη­λε­ο­πτι­κών αδειών, και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στην ιστο­σε­λί­δα της Σχο­λής Ρυθ­μι­στι­κών Κα­νό­νων – πα­ράρ­τη­μα ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νία, δια­πι­στώ­νου­με ότι το δήθεν ανε­ξάρ­τη­το αυτό ίδρυ­μα έχει εν­δια­φέ­ρο­ντες χο­ρη­γούς, τους οποί­ους τα διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια, οι ερευ­νη­τές και οι επι­κε­φα­λής των διά­φο­ρων το­μέ­ων ευ­χα­ρι­στούν από βά­θους καρ­διάς για τη στα­θε­ρή και γεν­ναιό­δω­ρη ως φαί­νε­ται χρη­μα­το­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του. Έτσι, η Σχολή Ρυθ­μι­στι­κών Κα­νό­νων – Πα­ράρ­τη­μα ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νία κρί­νει σκό­πι­μο να ανα­φέ­ρει και να ευ­χα­ρι­στή­σει, με­τα­ξύ άλλων, ως με­γά­λους χο­ρη­γούς της, που εξα­σφα­λί­ζουν την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία της, τις εξής εται­ρί­ες : τη γερ­μα­νι­κή Deutsche Telecom, την ιτα­λι­κή TelecomItalia, τον γαλ­λι­κό κο­λοσ­σό κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας Orange, το ιτα­λι­κό ιδιω­τι­κό κα­νά­λι Sky, τον βρο­ντό­σαυ­ρο του Δια­δι­κτύ­ου, Google και την άλλη με­γά­λη εται­ρία κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας, Wind. Αυτές οι εται­ρί­ες στη­ρί­ζουν ενερ­γά και οι­κο­νο­μι­κά το... ανε­ξάρ­τη­το ίδρυ­μα στο οποίο απευ­θύν­θη­κε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, Νίκος Παπ­πάς, προ­κει­μέ­νου να ντύ­σει με τον μαν­δύα της νο­μι­μο­φά­νειας, της αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας, της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της κί­βδη­λης απο­στα­σιο­ποί­η­σης, την δική του, προ­σω­πι­κή επι­λο­γή να δώσει τέσ­σε­ρις άδειες πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. Ο Λου­δο­βί­κος των Συ­χνο­τή­των όμως είναι απο­λύ­τως γυ­μνός!

Η ίδια η πρω­τό­τυ­πη γνω­μο­δό­τη­ση του Πα­ραρ­τή­μα­τος ΜΜΕ και Επι­κοι­νω­νί­ας δεν βρί­σκε­ται στην ιστο­σε­λί­δα του, όσο και αν ψάξει κα­νείς. Και αυτό φυ­σι­κά προ­κα­λεί εύ­λο­γες απο­ρί­ες καθώς το Ιν­στι­τού­το δεν φεί­δε­ται χώρου στο Δια­δί­κτυο προ­κει­μέ­νου να δη­μο­σιεύ­σει και να αναρ­τή­σει και την τε­λευ­ταία δια­τρι­βή, την πλέον ανού­σια εκ­δή­λω­ση ή τον προ­γραμ­μα­τι­σμό ακόμη και του επό­με­νου ακα­δη­μαϊ­κού έτους – ου­δείς ψόγος φυ­σι­κά για αυτές του τις ενέρ­γειες. Επί­σης το Ιν­στι­τού­το, αλλά κυ­ρί­ως ο ίδιος ο Παπ­πάς δεν φρο­ντί­ζουν να δη­μο­σιο­ποι­ή­σουν το κό­στος αυτής της γνω­μο­δό­τη­σης. Γιατί όπως δια­βά­ζου­με στην ιστο­σε­λί­δα της «Αυγής», η εν λόγω με­λέ­τη προ­έ­κυ­ψε όχι αυ­θόρ­μη­τα ή για ακα­δη­μαϊ­κούς λό­γους, αλλά έπει­τα από «πα­ραγ­γε­λία της κυ­βέρ­νη­σης» - προ­φα­νώς έπει­τα από όχλη­ση με το αζη­μί­ω­το του ίδιου του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης. Την ίδια στιγ­μή, στην ιστο­σε­λί­δα της εφη­με­ρί­δας «Δη­μο­κρα­τία» που αφιε­ρώ­νει δι­θυ­ραμ­βι­κό τίτλο στον υπουρ­γό που βάζει «βόμβα στους κα­να­λάρ­χες» δια­βά­ζου­με, εμ­φα­νώς με βάση επι­λε­κτι­κές διαρ­ρο­ές ότι «οι άδειες επί του πα­ρό­ντος, θα είναι τέσ­σε­ρις». Προ­σο­χή, επί του πα­ρό­ντος... Καθώς δεν έχει δη­μο­σιευ­τεί το σύ­νο­λο της γνω­μο­δό­τη­σης – και ο υπουρ­γός δεν έχει φρο­ντί­σει επί αυτού – οι διαρ­ρο­ές στην εν λόγω εφη­με­ρί­δα αξί­ζουν ιδιαί­τε­ρης προ­σο­χής. Ποιοι θα είναι οι πα­ρά­γο­ντες εκεί­νοι που θα κα­θο­ρί­σουν σε με­τα­γε­νέ­στε­ρο χρόνο ότι οι άδειες θα γί­νουν πχ έξι ή οκτώ; Οι φο­βε­ρές δια­πραγ­μα­τευ­τι­κές ικα­νό­τη­τες του Νίκου Παππά, οι...τε­χνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις, η DIGEA εν κρά­τει ή το άγριο πα­ρα­σκή­νιο που θα ακο­λου­θή­σει τον ορι­σμό των τε­λι­κών ανα­δό­χων και ο πό­λε­μος που θα ξε­σπά­σει ανά­με­σα στα αντι­τι­θέ­με­να συμ­φέ­ρο­ντα, ντό­πια και ξένα; Υπεν­θυ­μί­ζω σε αυτό το ση­μείο ότι η πε­ρι­βό­η­τη τρο­πο­λο­γία με την οποία δήθεν ο αριθ­μός των αδειών θα κα­θο­ρι­στεί από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής θα εφαρ­μο­στεί μια και μόνο φορά, την πρώτη... Μετά, ο Παπ­πάς θα είναι απο­λύ­τως ασύ­δο­τος να προ­σθέ­σει άδειες κατά το δο­κούν – φυ­σι­κά αυτό θα συμ­βεί και στην πρώτη εφαρ­μο­γή, απλά η Βουλή χρη­σι­μο­ποιεί­ται σαν κο­λυμ­βή­θρα του Σι­λω­άμ από έναν υπουρ­γό, ο οποί­ος αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι μια δική του από­φα­ση διά­τρη­τη, αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή και πλήτ­του­σα το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον, τον φέρ­νει ενώ­πιος ενω­πίω με πι­θα­νή εξε­τα­στι­κή των πραγ­μά­των επι­τρο­πή και με τον νόμο περί ευ­θύ­νης υπουρ­γών.

Και εδώ ερ­χό­μα­στε σε ένα άλλο, εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μο, ση­μείο της γνω­μο­δό­τη­σης. Όπως δια­βά­ζου­με στο ρε­πορ­τάζ του έμπει­ρου κοι­νο­βου­λευ­τι­κού δη­μο­σιο­γρά­φου του «Βή­μα­τος», Λά­μπρου Σταυ­ρό­που­λου, το Ιν­στι­τού­το της Φλω­ρε­ντί­ας συ­στή­νει στην ελ­λη­νι­κή συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ «να εξε­τά­σει το εν­δε­χό­με­νο εκ­κί­νη­σης της δη­μο­πρα­σί­ας από μια συ­ντη­ρη­τι­κή τιμή που να κυ­μαί­νε­ται με­τα­ξύ των 500.000 και των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ». Εξαι­ρε­τι­κή... σύ­στα­ση για μια κατά πα­ραγ­γε­λία γνω­μο­δό­τη­ση! Ει­δι­κά μά­λι­στα όταν η ίδια η τρόι­κα, στο Με­σο­πρό­θε­σμο Πρό­γραμ­μα του 2011, είχε εκτι­μή­σει (...συ­ντη­ρη­τι­κά!) ότι από τις τη­λε­ο­πτι­κές άδειες το ελ­λη­νι­κό κρά­τος έχει λαμ­βά­νει του­λά­χι­στον (του­λά­χι­στον...) 350 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, αριθ­μός που επα­να­λαμ­βά­νε­ται στα­θε­ρά σε όλους τους κρα­τι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς από το 2012 και μετά χωρίς όμως ου­δέ­πο­τε να ει­σπράτ­τε­ται. Και οι υπο­λο­γι­σμοί της τρόι­κας ήταν συ­ντη­ρη­τι­κοί επει­δή στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το ψη­φια­κό φάσμα είναι σαν να δη­μο­πρα­τεί κα­νείς τους αι­για­λούς, το νερό ή νησιά της χώρας, δη­λα­δή εντέ­λει ανε­κτί­μη­το – απλά οι αδυ­σώ­πη­τοι, κα­πι­τα­λι­στι­κοί νόμοι της «ελεύ­θε­ρης αγο­ράς» απαι­τούν και μια απο­τί­μη­ση σε χρήμα... Πώς όμως θα φθά­σου­με από τιμές εκ­κί­νη­σης 500.000 ευρώ σε τιμές πλειο­δό­τη εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ είναι κάτι που μόνο ο φο­βε­ρός και τρο­με­ρός υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης μπο­ρεί εν­δε­χο­μέ­νως να εξη­γή­σει βγά­ζο­ντας λα­γούς από το μα­γι­κό του κα­πέ­λο. Επει­δή όμως ούτε κα­πέ­λα ούτε λαγοί υπάρ­χουν, ας το δια­τυ­πώ­σου­με πολύ κα­θα­ρά: Οποια­δή­πο­τε εν συ­νό­λω κα­τα­κύ­ρω­ση αδειών κάτω από το (συ­ντη­ρη­τι­κό) πλαί­σιο που έχει προ­κα­θο­ρί­σει η ίδια η τρόι­κα (!!!) και πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα­θε­ρά στους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς τέσ­σε­ρα χρό­νια τώρα, συ­νι­στά προ­θά­λα­μο ποι­νι­κών αδι­κη­μά­των, όπως είναι εκεί­νο της απι­στί­ας.

Την ίδια στιγ­μή, πίσω από τη γνω­μο­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας δεν κρύ­βε­ται μόνο ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, αλλά και ο Πρό­ε­δρος της Βου­λής, Νίκος Βού­τσης. Κατά τρόπο ανε­πί­τρε­πτο και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό, ο άν­θρω­πος που σύμ­φω­να με τον Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, «απο­κα­τέ­στη­σε το κύρος της Βου­λής που ξέ­ρα­με», απο­φά­σι­σε ότι μάλ­λον κου­ρά­στη­κε από τις τρεις, άγο­νες συ­νε­δριά­σεις για την ανά­δει­ξη νέου ΕΣΡ και δεν πρό­κει­ται, όπως τό­νι­σε, να επα­να­φέ­ρει το θέμα στη Διά­σκε­ψη των Προ­έ­δρων, επει­δή προ­φα­νώς τη δου­λειά της η συ­γκυ­βέρ­νη­ση, την έκανε μια χαρά και με το... ανε­ξάρ­τη­το Ιν­στι­τού­το της Φλω­ρε­ντί­ας, που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από πυ­λώ­νες της ευ­ρω­παϊ­κής εται­ριο­κρα­τί­ας. Οφεί­λου­με λοι­πόν να επι­ση­μά­νου­με στον Πρό­ε­δρο της Βου­λής ότι η συ­γκρό­τη­ση του ΕΣΡ δεν είναι στη δια­κρι­τι­κή του ευ­χέ­ρεια και ούτε επα­φί­ε­ται στη διά­θε­ση του και την ψυ­χο­λο­γι­κή του κα­τά­στα­ση, καθώς, και όπως τα κά­να­νε οι συ­γκυ­βερ­νώ­ντες με την «αε­ρο­πλα­νι­κή» τρο­πο­λο­γία του Οκτω­βρί­ου, ΕΣΡ πρέ­πει να υπάρ­ξει προ­κει­μέ­νου να χα­λι­να­γω­γή­σει το ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κό τοπίο και τους απο­θρα­συ­μέ­νους κα­να­λάρ­χες– ανε­ξάρ­τη­τα αν θα εμπλέ­κε­ται ή όχι στην αδειο­δό­τη­ση των κα­να­λιών. Τώρα απο­κα­λύ­πτε­ται και το μέ­γε­θος και το εύρος της πο­λι­τι­κής στό­χευ­σης του Παππά να μην υπάρ­χει κα­θό­λου ΕΣΡ και να μην υπάρ­ξει εντέ­λει η ανε­ξάρ­τη­τη αρχή για απροσ­διό­ρι­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα – ευ­νο­ώ­ντας βέ­βαια σκαν­δα­λω­δώς τις αυ­θαι­ρε­σί­ες και τις πα­ρα­βιά­σεις της ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κής νο­μο­θε­σί­ας από τους κα­να­λάρ­χες με τους οποί­ους κατά τα άλλα βρί­σκε­ται σε... πό­λε­μο!

Έτσι, το προ­σω­ρι­νό φύλλο συκής το οποίο βρήκε η συ­γκυ­βέρ­νη­ση και η Προ­ε­δρία της Βου­λής στην κατά πα­ραγ­γε­λία γνω­μο­δό­τη­ση του Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας και τους βο­ή­θη­σε πρό­σκαι­ρα να κρυ­φτούν πίσω από αυτό, θα πέσει σύ­ντο­μα, πα­ρα­δί­δο­ντας στη γε­νι­κή χλεύη τους εμπνευ­στές και τους ενορ­χη­στρω­τές των συ­ρι­ζο­α­νελ­λι­τι­κών ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κών με­θο­δεύ­σε­ων. Με άλλα λόγια, και πα­ρα­φρά­ζο­ντας τον Γέρο,Γε­ώρ­γιο Πα­παν­δρέ­ου, αυτοί που σή­με­ρα δο­ξά­ζο­νται κρυ­πτό­με­νοι πίσω από τη Φλω­ρε­ντία, θα γε­λοιο­ποι­η­θούν εμ­φα­νι­ζό­με­νοι στην Αθήνα, όταν προ­κη­ρύ­ξουν δια­γω­νι­σμούς και κα­τα­κυ­ρώ­σουν άδειες.

Θα επα­νέλ­θου­με όταν προ­κύ­ψει η... νέα, «βα­ρυ­σή­μα­ντη» νο­μο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία της συ­γκυ­βέρ­νη­σης για το θέμα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ rproject.gr 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Βαράει διάλυση η ΟΝΝΕΔ-Πλακώθηκαν στο συνέδριο τους (ΦΩΤΟ)

Χωρίς εκλογές διακόπηκε το συνέδριο - Ηθικός αυτουργός θεωρείται από τον αρχηγό της ΝΔ ο Παπαμιμίκος για το μπάχαλο - "Δεν θα αναγνωριστεί κανένα αποτέλεσμα" λένε κύκλοι της Συγγρού
Έξαλλοι είναι στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη με την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει το 10ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ που διεξάγεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου επικρατούν πρωτοφανείς εικόνες στον χώρο διεξαγωγής του.
Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόσμος από το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι ΟΝΝΕΔίτες δεν συμμετάσχουν στις διαδικασίες της ημέρας, αφού οι περισσότεροι παρέστησαν μόνο χθες για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποτέλεσμα είναι οι παρακάτω φωτογραφίες με δεκάδες άδειες καρέκλες και μηδαμινή συμμετοχή από τη νεολαία του κόμματος.
Το τελειωτικό "χτύπημα" στην οργώναση του συνεδερίου ήρθε το βράδυ, καθώς τελικά το συνέδριο ολοκληρώθηκε χωρίς εκλογές για την ανάδειξη Κεντρικής Επιτροπής. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών, λίγο μετά τις 8 το βράδ…

Κατεβάστε δωρεάν έντεκα βιβλία του Αντόνιο Γκράμσι (PDF)

Κατεβάστε δωρεάν έντεκα βιβλία του Αντόνιο Γκράμσι (PDF)
Ο Αντόνιο Γκράμσι (Antonio Gramsci)-(κωμόπολη Άλες Σαρδηνίας, 22 Ιανουαρίου 1891 — Ρώμη, 27 Απριλίου 1937) ήταν Ιταλός φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός και πολιτικός επιστήμονας. Τα εργοστασιακά συμβούλια. – Αντόνιο Γκράμσι Σοσιαλισμός και κουλτούρα Παρελθόν και Παρόν Οι θέσεις της Λυών Λογοτεχνία και εθνική ζωή Κείμενα Η ζωή ενός επαναστάτη Η οργάνωση της κουλτούρας Για το Μακιαβέλι Ιστορικός υλισμός – τετράδια της φυλακής Οι διανοούμενοι


Απορρίπτει τα περί ιδιωτικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών ο Χ. Σπίρτζης

Κατηγορηματικά «όχι» στα περί ιδιωτικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών δηλώνει ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζηςσε συνέντευξή του στο ΑΜΠΕ.
«Δεν θα γίνει», σημειώνει και προσθέτει: «Το μοντέλο των ιδιωτικών αστικών συγκοινωνιών στη χώρα μας που εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη έχει αποτύχει πλήρως. Κοστίζει πέντε φορές περισσότερο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξορθολογήσουμε τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Να σταματήσουμε το πλιάτσικο που γίνεται τόσα χρόνια σε αυτούς τους φορείς, τις σπατάλες και την κακή διαχείριση».